Verloskundigenpraktijk De Hof

Privavy verklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens

Verloskundigenpraktijk De Hof verwerkt jullie persoonsgegevens omdat jullie gebruik maken van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Privacy Verklaring Verloskundigenpraktijk De Hof

Verloskundigenpraktijk De Hof is een praktijk voor verloskundigezorg gevestigd aan de Rozenstraat 2c te Goor en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 08205276

Per 25-5-2018 is een nieuwe Europese verordening in werking getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van de AVG. Wij respecteren jullie privacy en verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jullie ze hebben verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Wij verwerken de volgende gegevens: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens m.b.t. of van belang voor een goede verloskundige zorg en begeleiding. Onder dit laatste vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen die door de KNOV en zorgverzekeraars hiervoor worden gesteld.

Waarom hebben we deze gegevens nodig

  • Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst oftewel WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan jullie verlenen. Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.
  • Om de verloskundigen zorg en begeleiding optimaal te kunnen uitvoeren.
  • Voor de communicatie met jullie zorgverzekeraar.
  • Om contact met jullie op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het inplannen of verzetten van een afspraak).
  • Om (alleen na jullie toestemming) contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts indien dit nodig is.

Hoe verkrijgen we deze gegevens

In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van jullie als jullie bij ons in de praktijk komen om je aan te melden voor onze verloskundige zorg en begeleiding. We kunnen ook (een deel van) uw gegevens verkrijgen als je die invult op het aanmeldformulier of contactformulier van onze website.

Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing of brief via het ziekenhuis (2de lijn verloskundige / gynaecoloog) ontvangen met daarin je gegevens.

Indien wij van jullie een dossier aanleggen, zal een deel van deze gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Hiervoor gebruiken wij Vecozo voor het controleren van uw verzekering en voor het opvragen van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Aan wie verstrekken wij deze gegevens

Wij verwerken jullie persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Wij verstrekken jullie gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d. .

De veiligheid van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van jullie gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Als Verloskundigenpraktijk De Hof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

Aansprakelijkheid

Ondanks alle aan de samenstelling van de website bestede zorg, kan Verloskundigenpraktijk De Hof niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die zou voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Verloskundigenpraktijk De Hof niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website. Verloskundigenpraktijk De Hof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.